Kdo jsme

.

Středisko Táborníci Chrudim se představuje:

Naše občanské sdružení je organizačně začleněno v celostátním Zálesáku - svazu pro pobyt v přírodě jako jedno z jeho středisek pod názvem Táborníci Chrudim. Svůj název máme již od roku 1971 a pod Zálesákem - svazem pro pobyt v přírodě jsme od r. 1990. Mezi náčelníky oddílů i vedením střediska jsou kamarádi, kteří pracují s dětmi a mládeží skoro 30 let a téměř všichni ostatní dospělí vyrostli z bývalých dětských příslušníků a mnozí již mají v organizaci svoje děti a dokonce i vnuky.

Zálesák je dobrovolná organizace pro členy od šesti let, horní hranice není omezena. Máme svůj Statut, Výchovně-výcvikový program na jehož základě se děti a mládež zábavnou formou naučí mnoho potřebných znalostí a dovedností, které v dalším životě mnohokrát využijí. Snažíme se v mladých lidech rozvíjet všelidské hodnoty v souladu se zásadami humanity, demokracie a vlastenectví. Nenásilně vedeme děti a mládež k posilování tělesné zdatnosti, k otužování, k psychické odolnosti, k odvaze a samostatnosti, k prohlubování všestranných znalostí, dovedností i správných návyků a to nejen pro dokonalejší zabezpečování požadavků společnosti ale i pro praktickou potřebu života jedince. Zastáváme názor, že výchova k míru a ochraně přírody je výchovou k přežití lidstva.

Chceme přispět mladým lidem k vytváření prostoru pro formování jejich žádoucích zálib a pomáhat jim v rozvíjení různorodých forem odpočinku ve zdravém prostředí. Snažíme se je vést k vhodnému využívání volného času ve shodě s osobními i celospolečenskými zájmy, aby přirozená touha mládí po originalitě, romantice, kráse a dobrodružství nebyla znehodnocována činy vycházejícími z bezradnosti a nudy.

Činnost našich 6 oddílů je pravidelná - 1x týdně schůzky v klubovnách, na hřišti i ve volné přírodě, cca 1x měsíčně výpravy mimo město, pro starší i vícedenní. Při práci s dětmi a mládeží vycházíme z Výchovných prvků, kterými jsou cílevědomost, všestrannost, soustavnost, náročnost, poutavost a příroda, na něž navazují Výcvikové prvky tj. organizační, poznávací, zeměpisné, zdravotnické, tábornické, přesunové, branné, tělovýchovné, zájmové a mravní. Ty se plní pomocí tzv. Pochodní. Členové od 6-10 let jsou BÍLÁ kategorie a po dvouleté přípravě plní 1.POCHODEŇ, od 10-14 let jsou v ZELENÉ kategorii a plní 2.POCHODEŇ. Od 14-18 let máme ČERNOU kategorii a od 18 let kategorii RUDOU. V těchto posledních kategoriích se již plní náročná 3.POCHODEŇ.

Mimo oddílovou činnost organizujeme i několik celostřediskových tělovýchovných, sportovních i zábavných akcí z nichž některých se účastni s dětmi i rodiče. Vyvrcholením celoroční práce je letní stanový tábor na našem tradičním tábořišti v Křižánkách u Svratky.

Všichni dospělí členové jsou dobrovolnými pracovníky a svou činnost dělají bezplatně v rámci svého volna. Členství v naší organizaci předpokládá určitou vytrvalost, trochu odvahy, někdy i sebezapření. Ne všichni přihlášení vydrží, ale ti co v Zálesáku zůstanou, jsou podle našeho názoru všestranně připraveni pro další život.

Vítáme mezi sebe všechny děti a mládež z Chrudimi a okolí, pokud by měly zájem o naši činnost a těm kteří vydrží, můžeme slíbit, že se určitě nebudou nudit a budou dlouho vzpomínat na dobu prožitou v našem kolektivu a možná, že v něm i dlouhodobě zůstanou, jako mnozí před nimi. Zájemci se mohou hlásit na telefonech: 469 688 407 nebo mobil 605 875 018, tam se dozvíte, kde máme klubovny a kdy schůzky.

Již několik let se naše členská základna pohybuje mezi 120 - 150 členy.